Dokumentacja Techniczno- Ruchowa

Ekonomicznych kotłów wodnych centralnego ogrzewania typ Olsztyński SKI

o mocy cieplnej 6/ 8/ 10/ 14/ 17,5/ 23/ 29/ 35 kW

 

 1. Przeznaczenie i dobór kotła

Kotły wodne typu „SKI” przeznaczone są do centralnego ogrzewania domków jednorodzinnych, biur, szkół, internatów, mniejszych zakładów produkcyjnych lub wydzielonych pomieszczeń w większych obiektach.

Kotły przeznaczone są do wyposażenia instalacji wodnej systemu otwartego o grawitacyjnym obiegu grzanej wody. Maksymalna wysokość instalacji, mierzona od środka kotła do najwyższego poziomu wody w naczyniu zbiorczym, nie powinna przekraczać 10 m. Kotły przystosowane są so spalania koksu opałowego sortyment „0” II jako paliwa podstawowego i na tym paliwie osiągają najwyższą sprawność. Paliwem zastępczym jest mieszanina koksu i węgla w stosunku 1:1. Kotły przystosowane są także do spalania węgla kamiennego, brunatnego, torfu itp. Moc kotła dobiera się według jego wydajności nominalnej, podanej w charakterystyce technicznej (rys. ofertowy) i zapotrzebowania ciepła podanego w dokumentacji techniczno- budowlanej budynku.

Orientacyjny dobór wielkości kotła:

 

Moc kotła kW 6 – 8 – 10 – 14 – 17,5 – 23 – 29
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń 50 – 60 – 70 – 90 – 120 – 170 – 210

 

 1. Opis budowy kotła

Kotły wodne centralnego ogrzewania na paliwa stałe typu „SKI”, zbudowane są z blach stalowych i tworzą prostopadłościan ze ściętym przodem. Grubość blach zewnętrznych wynosi 4 mm, zaś wewnętrznych 5 mm. Dno kotła, będące dnem popielnika, wykonana jest z blachy o grubości 3 mm.

Korpus kotła (1) obejmuje komorę paleniskową oraz część konwekcyjną kotła. W dole komory paleniskowej znajduje się ruszt płaski (4), chłodzony wewnątrz wodą obiegową. Z tyłu, u góry kotła osadzony jest czopuch (5), którym spaliny odprowadzane są do komina.

Czopuch wyposażony jest w przepustnice spalin (6) umożliwiającą regulację ciągu. Pod czopuchem usytuowany jest otwór wyczystny, zamknięty szczelną pokrywą (7). Paliwo zasypywane jest przez drzwiczki zasypowe (2) umieszczone u góry w skośnej części przodu kotła. Popiół usuwany jest przez drzwiczki popielnikowe (3) umieszczone w dolnej części kotła. Kocioł posiada gwintowane króćce „R 2”, służące do podłączania kotła do instalacji centralnego ogrzewania. W górnej części kotła znajdują się gwintowane króćce do osadzania termometru (8) i miarnikowania spalania (9). Z tyłu kotła u dołu, znajduje się króciec do zainstalowania kurka spustowego. Kocioł wyposażony jest w izolację ciepłochłonną (10)z wełny mineralnej, umieszczonej w płaszczu z blachy stalowej, o grubości 0,8- 1.0 mm.

 

 

 1. Sposób instalowania kotła

Kocioł powinien być instalowany w pomieszczeniu spełniającym wymagania odpowiednich przepisów budowlanych. Pomieszczenie kotłowni powinno mieć oświetlenie dzienne. Kocioł należy ustawić tak, aby zapewnić należyte oświetlenie jego strony przedniej. Ustawienie kotła powinno zapewnić dogodną obsługę i czyszczenie. Odległość tyłu kotła od ściany powinna wynosić 0,5- 0,7 m. Podłoga na której stoi kocioł powinna posiadać wykładzinę ognioodporną (cegła szamowata, blacha). Pomieszczenie kotłowni powinno mieć sprawną, wyłącznie grawitacyjną wentylację.

Instalowanie kotła polega na ustawieniu go w konkretnym, przewidzianym miejscu, połączeniu z instalacją wody obiegowej i połączeniu czopucha z kominem. Połączenie kotła z przewodem kominowym powinno przebiegać najkrótszą drogą ze wzniesieniem w kierunku komina. Zaleca się wykonanie izolacji ciepłochłonnej między kotłem a kominem.

Po wykonaniu powyższych czynności montażowych i sprawdzeniu instalacji, można przystąpić do napełnienia instalacji wodą, z sieci wodociągowej, przy pomocy węża gumowego ze złączką, poprzez kurek spustowy umieszczony z tyłu kotła, u dołu.

Termometr i miarownik spalania osadzić w kotle z chwilą, kiedy woda napełniająca kocioł osiągnie poziom wylotu króćców przewidzianych do ich osadzenia (zapobiega to zaleganiu powietrza w tych miejscach).

Montaż, próby uruchomienia kotła oraz usuwania usterek należy powierzyć uprawnionym fachowcom. Nie dopuszcza się wykonania połączenia kotła z instalacją c.o. przy pomocy spawania.

 

 1. Opis konstrukcji i działania
  • Przepływ spalin w kotle ukierunkowany jest grodziami wydłużającymi drogę spalin przed ujściem do czopucha.

Grodzie, podobnie jak ruszt, tworzą komory wodne i przejmują ciepło uzyskane w procesie spalania. Górę kotła i wszystkie boki również opływa woda, składająca się na łączną pojemność wodną kotła. Woda ogrzana w kotle uchodzi do instalacji c.o., i po oddaniu części ciepła powraca do kotła króćcem znajdującym się u dołu w tylnej ścianie kotła.

Pokrywa drzwiczek górnych nie posiada zamknięcia. Drzwiczki zamykane są ciężarem własnym pokrywy, co umożliwia ich samoczynne otwarcie w wypadku wybuchowego zapalenia się mieszaniny gazów palnych. Zabezpiecza to konstrukcję kotła od szkodliwych przeciążeń ciśnieniowych. W pokrywie drzwiczek popielnikowych osadzona jest uchylna przepustnica powietrza połączona łańcuszkiem z miarkownikiem spalania, regulującym samoczynnie dopływ powietrza do komory spalania.

Kocioł „SKI” przewidziany jest do stosowania w instalacjach wodnych systemu otwartego, co oznacza, że naczynie wzborcze powinno mieć połączenie z atmosferą (przewód odpowietrzająco- napowietrzający). Maksymalna temperatura wody obiegowej wynosi 90 °C, maksymalne ciśnienie (statyczne) wynosi 100 kPa.

 

 • Przyczyny złej pracy kotła i ich usuwanie

Niedostateczna wydajność kotła może być spowodowana np.:

 • brakiem ciągu kominowego
 • za małą mocą kotła w stosunku do zapotrzebowania cieplnego budynku
 • nieodpowiednim sortowaniem opału
 • nieszczelnościami lub zatkaniem kanałów spalinowych

 

Aby ustrzec się tych niedomagań należy:

 • dokonać ekspertyzy kominiarskiej ciągu kominowego (przekrój komina powinien wynosić minimum 0,04 m² a wysokość 10m). W celu uniknięcia powstawania ciągu wstecznego w przewodzie kominowym zaleca się jego wysokość wyprowadzić ponad kalenicę dachu, nie mniej niż 1,5 m.
 • porównać wydajność cieplna kotła (charakterystyka techniczna podana na rysunku ofertowym) z z zapotrzebowaniem ciepła pomieszczeń wg dokumentacji technicznej budynku
 • stosować odpowiedni sortyment paliwa zlecić dokonanie regulacji rozdziału ciepła w pomieszczeniach
 • czyścić skrobakiem wnętrze kotła z nalotu sadzy
 • sprawdzić szczelność pokryw drzwiczek kotła z kominem
 • sprawdzać na bieżąco regulację i działanie miarkownika spalania
 • opróżniać popielnik

 

Przyczyną wadliwego działania instalacji centralnego ogrzewania może być:

 • zanieczyszczenie instalacji
 • wadliwy montaż instalacji
 • zapowietrzenie instalacji

Usunięcie tych usterek sprowadza się do kilkukrotnego płukania instalacji oraz przeglądu montażu instalacji wykonanego przez fachowca.

 

 1. Opis obsługi i bezpieczeństwa eksploatacji

5.1 Napełnianie instalacji c.o. wodą należy przeprowadzić na 24 godziny przed rozpoczęciem próby na gorąco

Napełnienie powinno odbywać się powoli aby uniknąć wydobywania się powietrza z instalacji przez naczynie wzbiorcze.

Po osadzeniu termometru i miarkownika (szczelność tego osprzętu), kontynuuje się napełnianie do chwili przelania się wody przez rurkę przelewową naczynia wzbiorczego.

Należy pamiętać, aby w czasie napełniania kotła wszystkie zawory na przewodach i przy grzejnikach były otwarte.

Rurka przelewowa i sygnalizacja naczynia wzbiorczego powinna być osadzona nad zlew kotłowni.

 

5.2 Rozruch i praca kotła

Przed rozpoczęciem palenia w kotle należy dokonać ogólnego przeglądu:

 • sprawdzić stan techniczny kotła wraz z osprzętem
 • sprawdzić drożność odpowietrzania naczynia wzbiorczego (zawór na rurce sygnalizacyjnej)
 • ustawić długość łańcuszka miarkownika spalania w taki sposób, aby wlot powietrza do popielnika był otwarty

Przy uruchamianiu kotłą, po uzyskaniu dostatecznej ilości żaru w komorze spalania i zamknięciu drzwiczek popielnikowych, wypełnia się paliwem przestrzeń zasypową kotła.

Ilość zasypanego paliwa wystarcza na około 6 godzin ciągłej pracy kotła z wydajnością nominalną.

Przy stosowaniu paliwa zastępczego należy mieć na uwadze konieczność częstszego czyszczenia wnętrza kotła z osadów zmniejszających jego wydajność.

Po uzyskaniu żądanej temperatury w kotle należy przeprowadzić korektę ustawienia miarkownika spalania. Długość łańcuszka dobrać tak, by wlot powietrza do popielnika został zamknięty po uzyskaniu żądanej temperatury wody. Jeśli w wyniku zmiany warunków zewnętrznych chcemy ustalić inną temperaturę wody obiegowej- powyższą korektę miarkownika należy przeprowadzić ponownie.

Podobnie należy dokonywać zmian ustawienia przepustnicy spalin znajdującej się wraz ze zmianą warunków atmosferycznych. W czasie eksploatacji kotła należy sprawdzić szczelność połączeń instalacji, drzwiczek i pokrywy wyczystki kotła, zaworów, mocowanie rurociągów, stan izolacji ciepłochłonnej itp. Systematycznie opróżniać palenisko z niepalnych resztek paliwa i terminowo opróżniać popielnik. Należy mieć na uwadze, że przepełniony popielnik, odcina dopływ powietrza do komory spalania, co w konsekwencji prowadzi do wygaśnięcia kotła.

 

5.3 Przerwa w okresie grzewczym

W celu przygotowania instalacji c.o. do przerwy w eksploatacji należy:

 • usunąć z kotła popiół i żużel
 • oczyścić dokładnie wnętrze kotła
 • dokonać oględzin narzędzi do obsługi kotła celem dokonania ewentualnych napraw lub wymiany
 • zabezpieczyć przed możliwością uszkodzenia termometr i miarkownik spalania
 • dokonać przeglądu instalacji rurociągów i i dokonać ewentualnych uzupełnień
 • uzupełnić miejsca uszkodzonych powłok malarskich
 • nie spuszczać wody z instalacji

 

5.4 Bezpieczeństwo obsługi i eksploatacji

W celu bezpiecznego użytkowania kotła należy przestrzegać określonych norm i zasad:

 • instalację c.o. powinna obsługiwać osoba odpowiednio przygotowana
 • obowiązuje przestrzeganie ogólnych przepisów bezpieczeństwa w kotłowniach
 • w łatwo dostępnym miejscu kotłowni powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy, zawierająca podstawowe, nieprzeterminowane środki (szczególnie na oparzenia)
 • w czasie pracy kotła drzwi kotłowni nie powinny być zamknięte od wewnątrz lub zaryglowane
 • należy pamiętać, że w spalaniu niezupełnym, do pomieszczenia kotłowni może wydobywać się tlenek węgla (zwany czadem), który jest gazem trującym
 • kotłownia powinna być oświetlona dziennie i elektrycznie
 • kotłownię należy wyposażyć w gniazdko wtykowe o napięciu nie wyższym niż 24V (do podłączenia przenośnej lampy)
 • w kotłowni należy utrzymywać czystość i porządek

 

 1. Przeciwwskazania i ostrzeżenia
 • do przewodu kominowego nie wolno łączyć innych urządzeń lub innych kotłów
 • w kotłowni z kominem o ciągu naturalnym nie wolno stosować wywiewnej instalacji mechanicznej (wentylator), gdyż może to być przyczyną wydobywania się spalin do pomieszczeń kotłowni
 • jeśli napełnienie instalacji wodą przeprowadzane jest w okresie temperatur ujemnych, należy instalację zabezpieczyć przed możliwością zamarznięcia (szczególnie ostatniej kondygnacji); pomocnym może być wstępne ogrzanie pomieszczeń z innych źródeł ciepła
 • nie wolno w żadnym przypadku uzupełniać wody w kotle w czasie jego pracy
 • w przypadku stwierdzenia niesprawności w pracy kotła, których usunięcie przekracza możliwości obsługującego, a które uniemożliwiają bezpieczna pracę kotła, należy kocioł wyłączyć z ruchu i powierzyć usunięcie usterek uprawnionym fachowcom
 • nie należy bez potrzeby spuszczać wody z instalacji (np.: zakończenie sezonu grzewczego), gdyż pozostawienie instalacji bez wody i późniejsze jej napełnienie przyspiesza procesy korozyjne, wprowadzając do instalacji wraz z wodą spore ilości tlenu; następuje również wzmożenie przyrostu warstwy kamienia kotłowego, zmniejszającego wydajność cieplną kotła i instalacji; użytkownik kotła powinien dbać o to, by instalacja c.o. była wykonana zgodnie z wymaganiami PN- 77/ B- 02413

 

 1. Opis konserwacji kotła

Konserwacja kotła i instalacji c.o. sprowadza się do częstych, szczegółowych oględzin, niezwłocznego usuwania stwierdzonych usterek, uzupełniania ubytków izolacji ciepłochłonnej rurociągów, uzupełniania powłok antykorozyjnych. Do czynności konserwacyjnych należy również kontrola prawidłowości wskazań oraz działania termometru i miarkownika spalania. Ustawienie, regulacja i konserwacja miarkownika powinna być dokonywana zgodnie z jego instrukcją fabryczną.

Pamiętać należy o codziennym sprawdzaniu poziomu wody w naczyniu wzbiorczym. Dla utrzymania wysokiej sprawności kotła należy w sezonie grzewczym dokonywać starannego czyszczenia wnętrza kotła z nalotu sadzy.

Częstość tego zabiegu zależy od intensywności eksploatacji, dlatego należy dokonywać bieżących oględzin poprzez drzwiczki zasypowe.

 

 1. Dokonywanie zmian

Użytkownik nie powinien dokonywać zmian w konstrukcji kotła. Powoduje to automatyczne wygaśnięcie atestu i gwarancji z tym związanych.

Wymianę uszkodzonego wyposażenia należy powierzać uprawnionym fachowcom.

 

 1. Wykaz wyposażenia

Na wyposażenie kotła składa się termometr do pomiaru temperatury wody w kotle

 

 1. Zakres usług i gwarancja

W ramach gwarancji, producent gwarantuje prawidłowe działanie i dobra jakość kotła c.o. typu „SKI”.4

Zgodnie z ogólnymi przepisami gwarancyjnymi producent zobowiązany jest ponieść koszty reklamacji, jeżeli uszkodzenie lub wady spowodowane zostały błędem produkcyjnym. Tabliczka znamionowa, umieszczona na kotle, zawiera adres producenta.

 

 

Charakterystyka techniczna kotłów

poprawiona tabela nr 1

 

poprawiona tabela nr 1

 

Charakterystyka techniczna kotłów

 

Wysoką jakość, sprawność cieplną = 80 % i ekonomiczność w całym zakresie temperatur pracy, potwierdziły badania cieplne kotłów wodnych c.o. typu „SKI” przeprowadzone przez Łódzki Ośrodek Badawczo- Rozwojowy

 

Kotły wodne c.o. typu „SKI” posiadają atest energetyczny nadany przez Główny Inspektorat Gospodarki Energetycznej w Warszawie.

 

Kocioł wodny c.o. typu „SKI” wystawiony na Krajowych Targach w Poznaniu uzyskał Złoty Medal CZR za jakość, funkcjonalność i estetykę.

● ● ● AKF Design